Informácie o spracúvaní osobných údajov

v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Spoločnosť DANS s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava, IČO: 47 974 095 (ďalej len Prevádzkovateľ) spracováva Vaše osobné údaje. 

1. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje? 
    ​ a) Súhlas dotknutej osoby 
Osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia:   

• pre účely poskytovania služieb ponúkaných prostredníctvom webových stránkach prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo, štátna príslušnosť, dátum narodenia a pohlavie.    

• Prevádzkovateľ bude spracúvať OÚ po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia.  

    ​ b) Oprávnené záujmy prevádzkovateľa 

Osobné údaje spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:   

• pre účely priameho marketingu v rozsahu titul, meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mail a telefónne číslo.    

• Prevádzkovateľ bude spracúvať OÚ po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu.  

2. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov? 

Ako dotknutá osoba pri spracúvaní Vašich osobných údajov, máte práva:    

a) Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.    

b) Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame    

c) Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:    

• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;    

• odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;    

• vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;    

• Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;    

• Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo v práve SR;    

• Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.    

• Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;    

• Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;    

• Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;    

• Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

    d) Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:    

• Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;   

• Spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;   

• Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;   

• Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.   

e) Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil.   

f) Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.    g) Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.    h) Právo podať návrh na začatie konania – máte právo podať návrh na začatie konania u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. 

Uvedené práva klient môže uplatniť osobne alebo písomne na adrese prevádzkovateľa, alebo:   

E-mailom tu 

• Osobne alebo listom na adrese sídla prevádzkovateľa

3. Z akých zdrojov Vaše osobné údaje pochádzajú? 

Vaše osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely popísané vyššie pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:   

a) Údaje ste nám poskytli Vy, pri registrácii na webových stránkach prevádzkovateľa; 

4. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:   

• Zmluvným partnerom s ktorými má DANS uzavretú zmluvu (zoznam týchto partnerov je uvedený na webstránke Prevádzkovateľa);    

• Osobné údaje DANS sprístupňuje a poskytuje iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií SR a pod.).  

5. Kontaktné údaje prevádzkovateľa 

DANS môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať tu, alebo osobne prípadne poštou na adrese: DANS s.r.o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava.